בית / תקנון ירוחם עזרא שירותי רכב בע"מ

תקנון ירוחם עזרא שירותי רכב בע"מ

1. מבוא
א. ירוחם עזרא שירותי רכב בע"מ ח"פ מס' 512066838 מרח' דרך חברון 5 באר שבע כתובת דואר אלקטרוני [email protected] (להלן - "החברה") היא המפעילה של האתר ו/או דפי נחיתה הממוקמים בכתובות URL שונות (אשר יכונו להלן - האתר).
 
ב. מטרת האתר, באמצעות הקוד האתי ומדיניות הפרטיות (להלן - "קוד אתי") המפורטים להלן, לספק ללקוחות החברה מידע על החברה, על הדרכים על פיהן ניתן ליצור קשר עם החברה, שירותי החברה הניתנים, שירות / טובין (אשר יכונו להלן - "שירות") הניתנים לרכישה בכלל ודרך האתר (מכירה מרחוק), מחירי השירות, ואספקת השירות שנרכש בכפיפות לזמינותו, או על נתינתו, ועל אופן התנהגותה העסקית של החברה.  
 
ג. התחייבויות החברה כלפי מי שמשתמש באתר הן בכפיפות להצהרות להוראות ולתנאים המפורטים בקוד האתי.
 
ד. כל מי שמשתמש באתר זה ופועל באמצעותו מצהיר שקרא את האמור בקוד האתי הזה, ומתחייב לקבל על עצמו לפעול על פי הכללים החלים על השימוש באתר המפורטים בקוד האתי, ומסכים לתחולת הוראות הקוד האתי על השימוש באתר, ועל רכישת השירות  באמצעות האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעצם התקשרותו עם החברה באמצעות האתר שלא יהיו לו, או למי מטעמו, כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, או נגד מי מטעמה, מלבד טענות שעניינן הפרת התחייבויות החברה כלפיו על פי הקבוע בקוד האתי. הסכמת המשתמש באתר לאמור בתנאיו תסומן במשבצת המתאימה בעת מסירת פרטיו כאמור בהוראות סעיף 5 ב' (1) להלן.
 
2. התנהגות עסקית
 א. החברה מחויבת כלפי ספקיה, כלפי נותני השירותים שלה, כלפי לקוחותיה, וכלפי כל אדם אחר שיהיה לו קשר איתה (וכל אלה יכונו להלן – "צדדים שלישיים") לנהוג איתם בהגינות.
 
ב. החברה תפעל על פי כללים של התנהגות עסקית נאותה, שהוראותיהם יחולו על כל נושאי משרה בה ועל עובדיה (ואלה יכונו להלן – "נציגי החברה"). נציגי החברה מחויבים לפעול הן כלפי החברה, הן כלפי צדדים שלישיים, והן בינם לבין עצמם על פי הכללים המפורטים בקוד האתי.
 
ג. כללי ההתנהגות העסקית תחייב את נציגי החברה, בין היתר: להתנהגות על פי הוראות הדין; לציית להוראות הדין; להימנע, בין במעשה או במחדל, מביצוע עבירות, או להפר את הוראות הדין; להתנהגות ישרה ואתית על פי הנהוג והמקובל; להימנע ולמנוע ניגוד עניינים בין האינטרסים של החברה לבין האינטרסים האישיים שלהם; בעת פרסום או מתן הודעות מטעם החברה יינתן בפרסום או בהודעות גילוי נאות, ויחול איסור מוחלט על הכללת פרט מטעה בפרסום או בהודעות.
 
3. קיום קשרים עם צדדים שלישיים
א. בקשריה של החברה עם ספקיה, או עם נותני השירותים שלה, או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה, מחויבים נציגי החברה לפעול ביושר ובהגינות. ההחלטה בדבר בחירת החברה להתקשרות עם ספקיה או עם נותני השירותים שלה או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה חייבת להתקבל תמיד על בסיס עסקי, על פי אמות מידה אובייקטיביות ושיקולים ענייניים, כגון השוואת מחירים, איכות המוצרים או השירותים וזמינותם, ואשר ישקפו את טובת החברה ואת טובת לקוחותיה.
 
ב. בקשריה עם לקוחותיה מתחייבת החברה כי נציגי החברה יפעלו כלפי הלקוחות בכבוד, ביושר ובהגינות, יפגינו התנהגות עסקית נאותה תוך מתן שירות אדיב, יעיל ומקצועי, יבררו את צורכי הלקוחות, וישתדלו לתת מענה הולם לבקשותיהם, ישיבו לשאלותיהם של הלקוחות,  ויגלו ללקוחות כל מידע רלבנטי, ולא יסתירו מהם שום מידע רלבנטי.
 
 4. מחויבויותיהם של נציגי החברה
 א. נציגי החברה מתחייבים להגיע למקום העבודה בזמן, בשעות הפעילות שהנהלת החברה תקבע, בלבוש הולם נקי ומסודר על פי ההנחיות שהנהלת החברה תורה, ככל שתורה, ובמצב שיאפשר להם לעבוד במלוא הריכוז, היעילות והתפוקה.
 
 ב. נציגי החברה יימנעו בדרך קבע מלקיים עם חברות או עם גופים עסקיים המתחרים בעסקי החברה, קשרי עבודה או קשרים עסקיים מכל סוג שהוא. ואולם, קשרים עסקיים שגרתיים, מזדמנים חד-פעמיים, ואפילו במספר פעמים רב, שדרכם של  צרכנים או של מבקשי שירות  לעשותם עם גופים כאמור, או לקבל מהם, לא יהוו הפרה של הוראות סעיף זה.  
 
ג. נציגי החברה  מתחייבים לפעול באופן שמעשיהם או מחדליהם לא יפגעו בחברה או בתפקודם בחברה, ולא ייצרו ניגוד אינטרסים בינם לבין החברה, או שהתנהגותם המקצועית או האתית עלולה לגרום נזק לחברה או ללקוחותיה.
 
ד. נציגי החברה מתחייבים שלא לנצל את מעמדם בחברה מכוח תפקידם בה, או את הקשרים שנוצרו להם בשל כך, בכדי לקדם את ענייניהם האישיים, אפילו אם לא יהיה בכך בכדי לפגוע בעסקי החברה.
 
ה. במסגרת תפקידם נציגי החברה יימנעו מלקבל מצד שלישי כלשהו טובת הנאה משום סוג שהוא, אלא אם המדובר בקבלת מוצרים המיועדים לקידום מכירות של הצד השלישי, או דוגמאות שאינן מסחריות.
 
ו. נציגי החברה מחויבים כלפי החברה וכלפי הצדדים השלישיים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם בחברה הנוגע לעסקי החברה או לעסקי הצדדים השלישיים, אלא אם גילוי הסוד הינו חובה המוטלת עליהם מכוח הוראות הדין. 
 
5. הרשמה לאתר ותנאי קבלה לשימוש בו
א. בכפיפות לאמור בס"ק ב' להלן, החברה תאפשר לכל לאדם, ובלבד שגילו עולה על 18 שנה, או לכל גוף משפטי הרשום בישראל ופועל באמצעות המורשים לחתום בשמו (להלן – "התאגיד"), להתקשר עמה באמצעות האתר, ולרכוש ממנה או באמצעותה שירות, מאלה שצוינו במפורש באתר כשירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.
ב.  (1) אדם או תאגיד כאמור לעיל המעוניין ברכישת שירות (להלן – "המבקש") חייב תחילה להירשם באתר החברה. לצורך הרישום ימסור המבקש לחברה באמצעות האתר על פי העניין את הפרטים הבאים: שמו הפרטי, שם משפחתו, שם התאגיד, מס' תעודת הזהות / דרכון, מס' התאגיד, הצהרה שגילו עולה על 18 שנה, סוג התאגיד, שמות המורשים לפעול בשם התאגיד ומספרי זהותם, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מס' הטלפון, ושם משתמש, וכן הצהרה כי קרא את האמור בהצהרות בהוראות ובתנאים המפורטים בקוד האתי, ומסכים לפעול על פיהם.
     (2) החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, ובלי צורך לנמק את החלטתה, למנוע מהמבקש מלהשתתף ברכישת שירות באתר, בין היתר מכל אחת מהסיבות האמורות:
(אא) המבקש פעל בניגוד להוראות הדין, או שהיפר את הוראות הדין;
(בב) המבקש פעל, או שלא קיים, או שהיפר את האמור בקוד האתי;
(גג)  המבקש מסר בעת בקשתו להירשם כאמור בס"ק (1) לעיל פרטים שאינם נכונים;
(דד) המשתתף פעל באופן העלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב או בפעילות התקינה של האתר;
(הה) רכישת השירותים נעשתה למטרות מסחריות;
(וו) בקשה קודמת של המבקש להירשם לאתר נדחתה, או שהחברה החליטה למחוק את המבקש מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר.

ג.  (1) עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק ב' (1) לעיל תחליט החברה האם לקבל את 
המבקש כלקוח או לסרב לקבלו. החליטה החברה לקבל את המבקש כלקוח,
או שלא סירבה לבקשתו, או שלא מחקה אותו מרשימת מי שרשאים
להשתמש באתר, ירשם המבקש ברשימת לקוחות החברה הרשאים להשתמש
באתר, והוא יחשב כלקוח של החברה (להלן – "הלקוח").
    (2) קיבלה החברה את המבקש כלקוח תשלח לו לדואר האלקטרוני
שמסר סיסמא זמנית, שאותה יוכל לשנות כרצונו. הסיסמא כפי שהלקוח
שינה אותה, או כפי שתשונה מדי פעם בפעם (להלן – "הסיסמה הקבועה")
תשמש את הלקוח לצורך התקשרותו עם החברה.
    (3) סירבה החברה לקבל את המבקש כלקוח, או שהחליטה למחוק אותו
מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, תודיע לו על כך בהודעה מתאימה על
צג המחשב שלו כי בקשתו להירשם כלקוח נדחתה, או שנמחק מרשימת
הרשאים להשתמש באתר.
                              
ד. ההרשמה לאתר החברה תהווה אישור מטעם הלקוח להיכלל ברשימת לקוחותיה של החברה, ותאפשר לחברה לשלוח לו מידע וחומר פרסומי אחר בדיוור ישיר, אלא אם הלקוח ציין במהלך תהליך רישום בקשתו להירשם כלקוח, או במועד מאוחר יותר, בהודעה שתימסר לחברה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה של הדיוור הישיר.
 
ה. החברה מתחייבת כי פרטיו של הלקוח כפי שנמסרו לה, על פי האמור בהוראות האתר והקוד האתי, ישמשו את צרכי החברה בלבד לשם מילוי התחייבויותיה כלפי הלקוח. פרטי הלקוח האמורים יישארו ברשותה הבלעדית של החברה, ולא יועברו לשום גורם מחוץ לחברה, אלא אם העברה כאמור מחויבת על פי הוראות הדין.

 6. השירותים המוצעים באתר
באתר זה תציג החברה את השירותים שאותם ניתן יהיה לרכוש באמצעות האתר. אין החברה מתחייבת להציג באתר זה את כל מגוון השירותים המוצעים למכירה על ידה או באמצעותה ו/או בנקודות מכירה אחרות שמקומן יפורסם באתר (להלן – "נקודות המכירה").

7. מדיניות שמירה על פרטיות
מובהר, כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקרו המשתמשים, החיפושים אשר ערכו, ומשך זמן שהייתם. החברה רשאית לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל המשתמשים, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו המשתמש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמשים יכולים להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש. החברה רשאית לשמור במאגריה מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. הלקוח ו/או המשתמשים מסכימים בזאת ומאשרים, כי לא תהיה להם כל תביעה או טענה כלפי החברה בגין שימוש בפרטי המשתמשים באתר בהתאם למפורט לעיל.
החברה מתחייבת כי פרטיהם של הלקוחות ו/או המשתמשים כפי שנמסרו לה, על פי האמור בהוראות האתר וב"תנאים", ישמשו את צרכי החברה בלבד לשם מילוי התחייבויותיה כלפי הלקוח. פרטי הלקוח האמורים יישארו ברשותה הבלעדית של החברה, ולא יועברו לשום גורם מחוץ לחברה, אלא אם העברה כאמור מחויבת על פי הוראות הדין ו/או בשל הליך משפטי שיחייב מסירתם. החברה פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 98.
 
8. אבטחת פרטי המשתמשים
החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה, ומפעילה מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי לקוחותיה, אלא לפי המפורט ב"תנאים". למרות מאמצי אבטחת המידע, אין ודאות מוחלטת, כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות ו/או לשרתי החברה, או כל מקרה שאינו בשליטת החברה ו/או נובע מכוח עליון.
הלקוח מסכים, כי החברה לא תישא באחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות ו/או לשרתי החברה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
9. פרסום באתר
החברה בלבד רשאית לפרסם באתר מסרים מסחריים, מודעות ו/או  פרסומות מסחריות, ישירות ו/או באמצעות צד שלישי. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שניתן יהיה להבחין ביניהם לבין התוכן באתר. שימוש באתר על ידי הלקוח, הינו בתנאי שיאשר ויסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים, וכפועל יוצא נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.
החברה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה, לרכוש ו/או לעשות שימוש במוצר ו/או השירות המוצג בפרסום/בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסום/בפרסומת.
האחריות הבלעדית לכל תוכן פרסומי באתר ולעצם פרסומו, חלה על המפרסמים בלבד ו/או על צדדים שלישיים שסיפקו את התוכן לפרסומים אלה.
כל הסתמכות של לקוח באתר על כל תוכן או מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות, נעשית על פי שיקול דעת הלקוח ועל אחריותו הבלעדית.
החברה אינה מתחייבת, כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר באתר יהיו תקינים.

10. זכויות יוצרים, בעלות וקניין רוחני
כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני שיושמו באתר יהיו שייכים לחברה ו/או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בו שימוש, ואינם ניתנים להעברה ו/או מכירה לצד שלישי. לרבות, קוד מקור, עיצוב, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, טקסט ו/או כל חומר ו/או תוכן אחר.
המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הקשורות בה. 
ללא הסכמה בכתב ומראש מצד החברה - אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר חלק ו/או את כלל התכנים, בכל אמצעי שהוא. חל איסור על כל שימוש בזכויות היוצרים של החברה ו/או של המפרסמים, בסימני מסחר המופיעים באתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה.
  
11. פרשנות
א. הכותרות שבראש כל סעיף מסעיפי הקוד האתי נועדו לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות כלשהו.
 
ב. מילים או מונחים האמורים בלשון יחיד או בלשון זכר יפורשו גם בלשון רבים ובלשון נקבה על פי הצורך והדבק הדברים.
 
12. כתובות
 כתובת החברה: כאמור בסעיף  1 א' לעיל.
 כתובת הלקוח: כתובת הלקוח כפי שנמסרה לחברה על פי הוראות סעיף 5 ב' (1) לעיל. 

ירוחם עזרא שירותי רכב בע"מ             
 תאריך: 25/6/2023

צרו כרטיס דיגיטלי לעסק שלכם